nazad

Namaz

Namaz - najbolja stvar za putovanje u buduci svijet.Molitva - Salat, Namaz - jeste najboli dio na putu postovanja i zahvalnosti Allahu.

Priblizuje nas Allahu, i jeste najuzviseni nacin na putu buduceg svjeta. Ako se ispravno molimo, isto onako radimo sto u molitvi izkazujemo, bicemo u buducem svijetu od onih srecnijih.

Pejgamber nas, Hazreti Muhammad (s.a.s) je rekao: "Molitva je  izvor ciste vode u kojoj se namazlija 5 puta na dan pere".

U molitvi mi pricamo sa uzvisenim Allahom Milostivim i sve svoje misli njemu upucujemo. Onaj koji se ne moli, taj ne voli Allaha, i ne broji se u prijatele Pejgmabera. Pejgamber nas je rekao: "Ja sam lut na one koji se ne klanjaju onako kako Uzviseni Allah naredjuje".

Allah voli one, koji se njemu klanjaju,i nagradjuje ih mnogo i dobro. Posebno voli one koji se iz mladosti klanjaju njemu.

Svaki Musliman je duzhan 5 puta na dan da se moli Allahu.
 
Sabah Namaz 2 Rak'a 
Podne Namaz 4 Rak'a
Ikindija Namaz 4 Rak'a
Aksam Namaz 3 Rak'a
Jacija Namaz 4 Rak'a

Mi se ovako molimo:
1.Okrenemo se prema Kabi,-sa zelom - Niyya - da se sada molimo. sto znaci: cinimo niju da klanjamo odredjeni namaz.
Na primer
: cinimo nijet (Niyya), sad da klanjamo 4 rekata ikindije..

2.Posle nijeta, izgovaramo:

Allahu akbar

(Prevod:Allah je najveci!) U to vreme dignemo ruke do visine usiju

3.Posle izgovora "Tekbira" spustimo ruke i pocinjemo sa molitvom geb03.gif (40872 Byte):

Sura Al-Hamd:

Bismil-lahir-rahmanir-rahim.
alhamdu lillahi rabbil-a'lamin.
ar-rahmanir-rahim.
maliki yawmid-din.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas-Siratal-mustaqim.
Siratal-ladhina an 'amta alayhim
gayril-magdubi alayhim walad-dalin.
 
 

U ime Boga Sveopceg Dobrocinitela! 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova!ham02.gif (1482 Byte)

Sveopceg Dobrocinitelja Milostivom! ham03.gif (1112 Byte)

Vladaru Sudnjeg dana! ham04.gif (1320 Byte)

Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc trazimo!ham05.gif (1744 Byte)

Uputi nas na pravi put! ham06.gif (1676 Byte)

Na put onih kojima si dao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rardio i koji su zalutali!

 Kad smo izgovorili ove reci, reci prve Sure, Sura Al-Hamd (al-Fatiha) iz Koran'a - izgovorimo jos jednu drugu  Suru iz Koran'a. Cesto se izgovara Sura Al-Ikhlas (Al-Tawhid,  112. Sure) 

Sura Al-Ikhlas:
Bismillahir-rahmarir-rahim.

Qul Huwallahu ahad.
allahus Samad.
lam yalid walam youlad.
walam yakun lahu kufuwan ahad
U ime Boga Sveopceg Dobrocinitela!
 

Reci: Bog je jedan! 
bog je onaj kome se svako obraca za pomoc i milost!
 

Nije nikog radio, niti je rodjen! 
Njemu nije niko ravan!
 

4.Onda idemo na "Ruku". sto znaci , izgovarajuciALLAHU AKBAR, pregnemo se preko sredine tijela, a rukama se oslonimo na kolenja i u ovoj poziciji izgovaramo:

 Subhana rabbi-yal-a' zim wa bihamdi 
  Samo tebe zahvalujemo, moj veliki Gospodaru! rabiyaz.gif (1718 Byte)

Zatim se povracamo sa ruku-a i izgovaramo sledece reci:
Sami'a-llahu liman hamidah  Allah (Bog) cuje onoga ko mu zahvaljuje! semiall.gif (1164 Byte)
5. Zatim idemo na  "Sexhdu". sto znaci: padamo na kolenja i spustimo celo na zemlju(ili na kamen, drvo ili travu). Dodiramo sa dlanovima ruke i sa prstima noge zemlju. U ovoj poziciji nalazimo se na sedzdu gde izgovaramo: 

Subhana rabbia-l-a'la wa bi hamdih 

Samo Tebi zahvaljujemo Uzvisheni Gospodaru! irabiyal.gif (1721 Byte)

Zatim, izgovarajuci  ALLAHU AKBAR, dizemo glavu sa sedzde, uzmemo malo daha. Zatim, ponovo izgovarajuci ALLAHU AKBAR, na isti nacin ponovimo sedzdu drugu. Zatim ponovo dignemo glavu, odmorimo malo i izgovarajuci:  
Bi hawli-llahi wa quwwatihi aqumu wa aq'od

Sa Allahovom pomoc se spustamo i dizemo(u Namaz)!

6.Izgovaramo kao u prvom Rak'atu,  Suru  Hamd i  Suru Tawhid (ili neku drugu Suru). Drukcije od prve, jer kad smo izgovorili Suru Hamd i SurenTawhid (ili neku drugu Suru), idemo na "Qonut". Sto znaci, dignemo ruke u visini lica i izgovorimo Du'a(Molitvu )

Na primer sa ovim recima:

geb06.gif (41025 Byte)

Rabbana atin-a fiddunya hasanah
wa fil akherati hassanah.
Wa qina adhab an nar.
 
 
 
 
 
 


Milostivi Allahu, daj nam dobro na ovom i drugom svijetu i sacuvaj nas od xhehenemske vatre!
Zatim se ponovi Ruku i Sedzda kao na prvom Rek'atom.

7.Posle druge Sdzde i drugom Rek'atu digli smo Glavu i mirno na kolenjima sednemo, izgovaramo "Shehadet" sto znaci deklariramo i ptvrdjujemo: 

Ashadu an la ilaha illa -llah wahdaho la
Sharika lah, Wa ashado anna Muhammadan
'abduhu wa rasoluh, Alla-humma salli
'ala Muhammadin wa ali Muhammad 

Svjedocim da je samo Allah Bog, a Muhammad s.a.s covjek odan Bogu i njegov poslanik!
O Allahu, blagoslovi  Muhammeda i njegovu Familiju!
 sahada3.gif (1891 Byte)
8.Iza  Shehadeta digenemo se na noge i pocinemo sa trecim Rek'atom (izuzev Sabah Namaza).I sada umesto Sure "Hamd" i "Tawhid" (ili drugu Suru):

Subhana-llah wal hamdu lillah wa
la ilaha illallahu wa llahu akbar.
Zahvalnost i Slava pripada samo Allahu! Nema drugog Boga izuzev Allaha! Allah je najveci! 
Zatim kad smo izgovrili ove rijeci, ponvo su na red Ruku'i Sedzhda. Zatim idemo na ctvrti Rek'at. Rek'at ctvrti je isto kao i treci.
9.Iza ctvrtog Rek'ata  (ili na Sabah Namazu iza drugog Rek'ata) sednemo na sedzdu na kolena i izgovaramo
Shehadet onda dadnemo "Selam":

As - salamu alaika ayyoha annabi wa rahmatullahi wa barakatuh,

as - salamu a'laina wa a'la i'badillahis-salehin,

as- salamu alaikum wa rahmatu - llahi wa barakatuh.  
 Mir tebi, o Pejgamberu, blagoslov i rahmet Allahov tebi:selam1.gif (2615 Byte)
Spas  Bozji bio na nas i na sve njegove dobre robove!selam2.gif (2288 Byte)

Mir, spas milost i blagoslov bio na vas!selam3.gif (2047 Byte)
sa ovim smo zavrsili Molitvu Ikindije.

Vrijeme Molitve

Vrijem sabhskog namaza pocinje od zore pa do izlaska sunca.Podne molitva i  ikindije, od podne pa do prije polazka sunca. Molitva "Magriba" iza polaska sunca i Molitva Jacije poceci sa Akshamom do prije pola noci(odprilike 23:15)jeste moguce. Dobro je Klanjati Namaze posle ucenje "Ezana".

O Zajednickoj Molitvi Xhume


ubrzo--prevod


nazad